http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Dane Szkoły
Pracownicy szkoły
Uchwały
Zarządzenia
Dokumentacja szkolna
Ogłoszenia i przetargi
Kontrola Zarządcza
RODO
Instrukcja Obsługi BIPu
Sprawozdania finansowe


 
Dane Szkoły 
 
data publikacji:  08-03-2012 | 14:09
data ostatniej modyfikacji:  28-05-2019 | 13:04
autor dokumentu: Jan Pyrcha
ostatnio modyfikowal: Jan Pyrcha

SZKOŁA PODSTAWOWA W NAKLI


 Adres:

ul. Szkolna 6

77-127 Nakla

tel/fax. 59 8231278

e-mail: nakla@tlen.pl

EPS: Elektroniczna Skrzynka Podawcza

strona internetowa: http://www.spnakla.pl 


Godziny pracy sekretariatu:

od poniedziału do piątku w godz. 7.00 - 15.00

adres e-mail: sekretariat.74@tlen.pl


Dyrektor Szkoły:

Jan Pyrcha

adres eimail: jpyrcha@spnakla.pl


Status prawny:

Szkoła Podstawowa w Nakli jest oświatową placówką publiczną i działa na podstawie:

• Aktu Założycielskiego,

• Ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, 2203 i 2361)

• Ustawy z 14 grudnia 2016 r Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203)

• Ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 i 2203),

• Aktów wykonawczych do wyżej wymienionych ustaw,

• Statutu,

• Zarządzeń Kuratora,

• Zarządzeń Dyrektora Szkoły Podstawowej w Nakli,

• Planu Pracy Szkoły,

• Koncepcji Pracy Szkoły,

• Programu Wychowawczo-Profilaktycznego,

• Regulaminu Szkoły,

• Zasad Wewnątrzprzedszkolnego Oceniania,

• Regulaminów:

– Regulaminu rady pedagogicznej,

– Regulaminu Rady Rodziców

Organem prowadzącym Szkoły Podstawowej w Nakli jest Gmina Parchowo.

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Pomorski Kurator Oświaty w Gdańsku.


ZAKRES DZIAŁANIA

W skład Szkoły Podstawowej wchodzą:

- oddziały przedszkolne,

- szkoła podstawowa,

- gimnazjum.

Szkoła Podstawowa w Nakli jest placówką publiczną. Realizuje cele i zadania określone w ustawie z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz w ustawie z 7 września 1991 o systemie oświaty oraz w przepisach wydanych na jej podstawie, w szczególności:

1. umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności,

2. kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zadań określonych w ustawie, stosownie do posiadanych warunków i wieku dzieci i uczniów,

3. sprawuje opiekę nad dziećmi i uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły.

 

Szkoła Podstawowa w Nakli respektuje chrześcijański system wartości i uniwersalne zasady etyki:

1. Umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej i religijnej.

2. Kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu u dzieci i młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata.

3. Szkoła stara się zapewnić każdemu dziecku i uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, przygotowuje go do wypełnienia obowiązków obywatelskich i rodzinnych w oparciu o zasady demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności.

4. Szkoła udziela dzieciom i uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej poprzez rozmowy indywidualne dziecka i jego rodziców z wychowawcą, pedagogiem, poradnictwo, kierowanie do poradni wychowawczo-zawodowej, logopedy, organizowanie spotkań z pracownikami instytucji zajmujących się wychowywaniem dzieci.

5. Szkoła ma obowiązek zorganizowania opieki nad uczniami niepełnosprawnymi, jeżeli tacy uczęszczają na zajęcia.

6. Szkoła umożliwia rozwijanie zainteresowań dzieci i uczniów poprzez właściwe zorganizowanie procesu dydaktyczno-wychowawczego, indywidualizację nauczania, ofertę dodatkowych zajęć z uwzględnieniem środków finansowych i dobrej woli nauczycieli

 

 

 
 


Interaktywna Polska